Poniec skuteczny wobec przemocy

Przemoc wobec osób najbliższych to dość częste zjawisko. Dlatego członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Poniecu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu, przy współpracy Stowarzyszenia „DZIECKO” i Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Zajęcia były poświęcone głównie temu, jak rozmawiać z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie oraz doskonaleniu umiejętności diagnozowaniu zagrożeń w środowisku rodzinnym i szacowania poziomu zagrożenia życia lub zdrowia osób doświadczających przemocy.Specjaliści: pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy, asystenci rodzin, kuratorzy, pielęgniarki z Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz nauczyciele z placówek oświatowych i przedstawiciele samorządu gminy Pępowo uczestniczyli aktywnie w szkoleniu warsztatowym poświęconym trudnym aspektom przeciwdziałania problemowi przemocy. W czasie kilkugodzinnych zajęć scharakteryzowano zjawisko przemocy w rodzinie oraz przedstawiono, kto i w jakim zakresie ma obowiązek jej przeciwdziałać.

Prowadzący nieodpłatnie to szkolenie specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” omówił też szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, w tym wobec dzieci. Wskazał, że dużą pomocą w tym względzie jest narzędzie: „Kwestionariusze oceny ryzyka przemocy w rodzinie i algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie”. Przedstawił wskazówki dotyczące korzystania z tego narzędzia przez policję, oświatę, ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

Drugą część szkolenia poświęcono temu, jak rozmawiać wspierająco z osobami doznającymi przemocy. Omawiano też sposoby rozmawiania z osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy wobec najbliższych, m.in. w oparciu o komunikat FUKOZ (z treningu zastępowania agresji TZA ART) i rozmowę motywującą do zmiany zachowań (w oparciu o metodę skoncentrowaną na rozwiązaniach).
Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak, podsumowując szkolenie stwierdził: - „Musimy być bardzo uważni na wszelkie sygnały mogące świadczyć o przemocy i zawsze wiedzieć, jak skutecznie zareagować. Dlatego ważne są przedstawione dziś wskazania i rekomendacje do pracy ze zjawiskiem przemocy.”

PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest przede wszystkim, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.
Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też ochrony zdrowia czy oświaty, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.