Rada Powiatu Gostyńskiego uchwaliła Program Współpracy z NGO na 2020 rok.

Rada Powiatu Gostyńskiego uchwaliła Program Współpracy z NGO na 2020 rok.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego, 31 listopada uchwalono Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Przyjęta uchwała określa cele oraz reguluje współpracę pomiędzy samorządem powiatu gostyńskiego, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych zostanie określona przez Radę Powiatu Gostyńskiego w uchwale budżetowej. Program Współpracy był poddany konsultacjom społecznym w terminie od 9 do 23 września 2019 roku.

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok - PDF