Wsparcie potrwa dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” po raz czternasty przyłączyły się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (który w tym roku przypada na 21 – 28 lutego 2020 r.) W siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8) Został już od 17 lutego br. uruchomiony nieodpłatny punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, czynny w godz. od 12:00 do 13:00. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło także dodatkowe dyżury w siedzibie w środy od 15:00 do 17:00.

Dzięki zaangażowaniu się wyżej wymienionych podmiotów w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polega na tym, że informacji i pomocy udzielać będą specjaliści: psycholog, pracownicy socjalni, mediator sądowy (z ramienia Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów), pedagog, terapeuta i specjalista pracy z ofiarami przemocy.

Ze względu na duże zainteresowanie w latach poprzednich pomocą w ramach tej akcji organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny (65 572 75 28) na umówienie się z poszczególnymi specjalistami.

Każda ze zgłaszających się osób pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz uzyskania informacji na temat przysługujących jej uprawnień, otrzyma specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary, wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” Będzie też mogła otrzymać wersję elektroniczną liczącego 176 stron „Poradnika dla pokrzywdzonego: Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?” wydanego przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba jej kontynuowania.

Po zakończeniu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem będzie realizowane w ww. godzinach w dniach pracy PCPR w Gostyniu. Prosimy o telefoniczne umawianie się z wybranym specjalistą.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Uwzględniając ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „DZIECKA” i PCPR w Gostyniu udzielają nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także prezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi (art. 115 § 11 Kodeksu karnego [k.k.] Rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 XI 1985 r. deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużywanie władzy, pkt. A [ONZ 85] art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 Kodeksu postępowania karnego [k.p.k.]) Ofiara ma prawo do: pomocy, godności, szacunku i współczucia, wolności od wtórnej wiktymizacji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mediacji i pojednania ze sprawcą, a także do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 [k.p.k.])

Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517)