Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021. Termin składania ofert mija w piątek 5 marca 2021 roku o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań:

1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy Gostyń – 18.000 zł

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń – 67.000 zł

3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń – 14.000 zł

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.