PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych rozszerzył zakres Modułu III programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w ramach którego osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy i skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Wnioski należy składać do 16 listopada 2020 r. poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl

Złożenie wniosku przez SOW nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów lub aplikacji. Instrukcja złożenia wniosku została przedstawiona w poniższym materiale:

https://youtu.be/p5MlGA-od5M

W razie pytań wyjaśnień udzielają specjaliści PCPR w Gostyniu: 65 572 75 28 wew. 205, 206.

Na obecnie najczęściej zadawane w związku z tym programem pytanie: - Czy jeżeli składałam/em wniosek o pomoc finansową w ramach Modułu III za miesiące marzec, kwiecień i maj to muszę jeszcze raz złożyć wniosek? odpowiada Natalia Hajnsz – Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu: - Tak, w celu wypłaty świadczenia za kolejne miesiące konieczne jest ponowne złożenie wniosku. Na formularzu trzeba zaznaczyć, ilu miesięcy dotyczy nowy wniosek. Np. w przypadku uczestnika WTZ, który otrzymał 1500 zł za marzec, kwiecień i maj, a którego WTZ jest ponownie zamknięty w październiku i listopadzie (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych), formularz wniosku powinien wyglądać tak:

Podopieczny na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utracił, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wnioskowany okres przyznania świadczenia:

o 1 miesiąc T 2 miesiące o 3 miesiąceo 4 miesiące o 5 miesięcy

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w Programie!

 

Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.