Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 18 lutego 2020r.

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku, przewidzianych do powierzenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi zachęca osoby, które chciałyby poznać pracę urzędnika i zasady funkcjonowania jednostki, a jednocześnie zaangażować się w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krobi. Staż organizowany będzie dla osób bezrobotnych, w ramach limitu i kryteriów jakie zostaną ustalone na 2020 rok przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.

kcuw

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa 7  – Włączenie społeczne

Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2023 r.

Lider Projektu: Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi

Partnerzy  projektu: Powiat Gostyński,  Spółdzielnia Socjalna „ARKA”

Główny cel projektu –  W okresie 1.07.2020-28.09.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego  do usług społecznych świadczonych w Mieszkaniu Chronionym/ Wspomaganym (8miejsc), Klubie Seniora (15 miejsc), Dziennym Domu Pomocy (5 miejsc).

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego WRPO 2014+, w następujący sposób:

- Utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym powstanie 29 miejsc świadczenia usług społecznych dla 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego. W ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług  opiekuńczych w lokalnej społeczności oraz liczba osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  Wsparcie dla usług opiekuńczych i tworzenia mieszkań wspomaganych będzie polegać na tworzeniu miejsc świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności.

Utworzenie KCUS jest przedsięwzięciem komplementarnym z projektem infrastrukturalnym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, tj. 9.1.2 Infrastruktura społeczna, który wnioskodawca złożył i realizował w ramach projektu  9.1.2 w oparciu o istniejącą infrastrukturę (budynek dawnej gazowni). Mieści się on przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Krobi.

 Planowane rezultaty projektu:

W budynku tym zostaną utworzone:

- 2 mieszkania chronione, w którym powstanie 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z mieszkań skorzystają 44 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;

- Klub Seniora z 15 miejscami świadczącymi usługi opiekuńcze w formie dziennej, z KS skorzysta 60 os. zagrożonych wykluczeniem  społecznym;

-Dzienny Dom Pomocy, w którym powstanie 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 6 osób;

- Centrum Wsparcia 20 Opiekunów Faktycznych mające na celu odciążenie rodzin opiekujących się ww. osobami niesamodzielnymi + 10 nowymi osobami niesamodzielnymi., a tym samym odroczenie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznym.

Powstanie 1 miejsce świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

Wartość projektu: 1 891 243,40 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 796 681,23 zł.

Zapraszamy do udziału w projekcie Opiekunów Faktycznych, w ramach zadania 4 projektu pn. " Krobskie Cenrum Usług Społecznych - Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych.Jeśli na codzień opiekujesz się osobą niepełnosprawną , schorowaną zapraszamy do skorzystania z udziału w projekcie.

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00