Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Deklaracja dostępności
  • face1

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://mgops.krobia.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-16 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: – niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, – niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, – może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), – brak responsywności, – niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Zwierzyk , opskrobia@poczta.onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5711 109 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Informacja dla użytkowników niesłyszących lub słabosłyszącychPotrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:
– wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobia
– wysłanie e-maila na adres: opskrobia@poczta.onet.pl
– skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej (kontaktowej) na numer telefonu: 65 5711 109
– skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie ośrodka w godzinach pracy: Poniedziałek 8:00- 16:00, Wtorek – Piątek 7:00 -15:00

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w znajduje się na  Krobi mieści się w jednym dwukondygnacyjnym budynku. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Dział Świadczeń rodzinnych znajduje się na piętrze budynku. Przy wejściu do budynku jest podjazd wraz z poręczą ułatwiający wejście do budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń powiększonych, wykonanych dla osób słabo widzących. W Biurze Obsługi Klienta  można uzyskać informację o korzystaniu z pomocy w zakresie języka migowego. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skorzystać z tłumacza języka migowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Deklaracja dostępności KROBSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH