Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

W oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają   w przezwyciężaniu tych problemów. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą zgodnie z ustawą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia.  Druki wniosków można pobierać od dnia 25.08.2021r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126 ( tel. 0655711109)  lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi (www.mgops.krobia.pl).

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. 2 września 2021r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, w godzinach 10:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 85/2021 Burmistrza Krobi z dnia 12 lipca 2021 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta, która po uzyskaniu pozytywnej oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, decyzją Burmistrza Krobi uzyskała dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania publicznego w kwocie 24.000,00 zł.

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00