Publikacja „Jesteśmy – wspieramy”

Ukazała się publikacja „Jesteśmy – wspieramy”. Wydały ją Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Ukazała się publikacja „Jesteśmy – wspieramy”. Wydały ją Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Jest ona podsumowaniem rocznego projektu aktywizującego osoby niepełnosprawne. Przedstawia opis działań projektowych. Ilustrację stanowią zdjęcia powstałe przy realizacji wielu wydarzeń, składających się na program działań.

„Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” to projekt, którego celem było dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. W ramach działań projektowych uruchomiono i prowadzono ponadpowiatowy system wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System ten stanowi ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w trzynastu powiatach Wielkopolski: powiecie pleszewskim i gostyńskim (główne obszary realizacji działań w ramach systemu) oraz w powiatach leszczyńskim ziemskim, leszczyńskim grodzkim, kościańskim, rawickim, krotoszyńskim, grodziskim, jarocińskim, śremskim, wolsztyńskim, pilskim, chodzieskim.

Realizacja projektu i przyjęcie jego działań z dużym zainteresowaniem i pełną aprobatą przez lokalne środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi: rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, placówki, organizacje pozarządowe, instytucje wspierające oraz specjalistów, potwierdza potrzebę  uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz potrzebę integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych.

Autorami i realizatorami projektu były Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Projekt otrzymał grant finansowy w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt obejmował wiele działań. M.in. w ramach aktywizacji społecznej, psychicznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były formy aktywności, uwzględniające indywidualne zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zajęcia usprawniające na basenie i różne formy rehabilitacji w formie stacjonarnej. W ramach projektu zrealizowano cykl imprez rekreacyjnych służących rozwojowi i aktywności społecznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi, np. integracyjne spotkanie andrzejkowe; wyjścia do lokalnych kin, wycieczki turystyczne. Odbyły się też: II Wojewódzki Turniej Petanque dla osób niepełnosprawnych - promujący sport dedykowany dla środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, pikniki rodzinne, zajęcia aktywizujące na kręgielni oraz Wojewódzki Festiwal Kultur.

W ramach podnoszenia kompetencji życiowych osób z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzone zostały warsztaty mające na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpływają pozytywnie na samoocenę uczestników oraz sprzyjają prowadzeniu ich do usamodzielnienia, a także specjalistyczne szkolenia  dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi odbyły się szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, np. warsztaty muzykoterapii, pierwszej pomocy czy samoobrony.

Uruchomiono i prowadzono mobilny punkt porad dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi, w którym porad udzielali psycholog, terapeuta środowiskowy i specjalista pracy socjalnej.

Ważną częścią działań projektowych była kampania promująca działalność ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W jej ramach upowszechniano wiedzę na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Odbyły się też m.in. konferencja szkoleniowa o zasięgu ponadpowiatowym „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi” oraz wydano biuletyn podsumowujący projekt. Dużym zainteresowaniem, potwierdzającym zasadność zrealizowania projektu „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, cieszyła się konferencja podsumowująca projekt wraz z towarzyszącą konferencji wystawą fotograficzną. Zrealizowane zostały też inne  działania integrujące osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny ze środowiskiem lokalnym, m.in. wystawy i koncerty prezentujące twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym oraz pikniki mające na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Nie zapomniano też o środowisku szczególnie istotnym dla prawidłowego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla rodzin tych osób przeprowadzono cykl szkoleń, kursów i warsztatów, pozwalających nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym, np. warsztaty dla rodziców dzieci autystycznych i z porażeniem mózgowym, warsztaty dla rodziców i opiekunów, cykliczne warsztaty nauki zajęć integracyjnych.

Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia dla uczestników projektu ze wszystkich grup w nim uczestniczących były całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz pracy wolontariuszy z tych stowarzyszeń, a także dzięki wolontariatowi pracowniczemu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Gostyniu i w Pleszewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach i Ośrodka Wsparcia w Pleszewie oraz wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,  w Gizałkach, Domów Pomocy Społecznej w Chwałkowie, w Pleszewie, w Rogowie, w Zimnowodzie i w Chumiętkach oraz Środowiskowych Domów Samopomocy w Czerminie, w Fabianowie, w Krzywiniu i w Krzemieniewie.

Projekt najlepiej podsumowuje wypowiedź jednej z jego uczestniczek:

- „Ostatnie miesiące były bardzo aktywne. Działo się tyle, że zupełnie nie myślałam już o tym, żeby zamykać się przed ludźmi w domu. Obudziła się we mnie najpierw ciekawość, co każdego dnia się nowego wydarzy, kogo poznam, co mnie dobrego spotka? Takich pytań nie zadawałam sobie wcześniej. Bo bałam się… Teraz też się boję, ale jednocześnie zaczynam wierzyć, że świat wokół mnie nie jest chyba taki zły. Bo uczestnicząc w spotkaniach, zajęciach, wyjazdach razem z moimi najbliższymi, ale i ze znajomymi z ŚDS, poczułam, że jestem dla nich ważna. I przekonałam się, że to mi daje siłę, żeby nie myśleć cały czas o tym, że jestem inna, gorsza, bo jestem dotknięta chorobą. Dzięki działaniom w projekcie poczułam, że coś potrafię, że wiele mogę spróbować robić, że coraz więcej mi się udaje. Jednak myślę, że to nie tylko zasługa tych wszystkich działań i tego, że jestem w projekcie. Bo czuję, że świat wokół mnie zaczął się zmieniać i chyba ja mam na to jakiś, nie wiem jeszcze jaki, ale ważny wpływ. I niech tak już będzie …”.


Opracowanie: PCPR w Gostyniu