Pomagają od dwudziestu lat

Pomagają od dwudziestu latDwadzieścia lat temu Rada Powiatu Gostyńskiego utworzyła Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Dwadzieścia lat temu Rada Powiatu Gostyńskiego utworzyła Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Od 18 lutego 1999 r. instytucja ta realizuje zadania na terenie Powiatu Gostyńskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego oraz działalności charytatywnej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu jest jednostką organizacyjną Powiatu Gostyńskiego, koordynującą powiatowy system pomocy społecznej oraz świadczącą usługi w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny dla mieszkańców powiatu gostyńskiego. 

Dwudziestolecie działalności to okazja do podsumowania dotychczasowych rezultatów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wydało 27 392 decyzje i postanowienia administracyjne, udzieliło 103 376 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 721 kontroli w placówkach podległych i rodzinach zastępczych, zorganizowało 663 szkolenia i konferencje.

Udzielono też 34 562 świadczenia finansowe na kwotę 36 235 314,99 zł oraz 1 325 razy udzielono pomocy rzeczowej. Przeprowadzono też 219 mediacji rodzinnych i 107 terapii indywidualnych i rodzinnych oraz udzielono 381 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczono też 422 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazano nieodpłatnie 321 specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych, pozyskanych od darczyńców.

W latach 1999 – 2011, gdy w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu działał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wydano 11 711 orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Ukazały się też 15 764 publikacje, poświęcone działaniom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

PCPR w Gostyniu wielokrotnie prowadziło lub współrealizowało działania charytatywne dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia, w ramach których zebrano na potrzeby społeczne  ponad trzy miliony złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zrealizowało samodzielnie lub w partnerstwie ponad 80 projektów, na których realizację pozyskało ponad dwa miliony złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zatrudnia 10 pracowników merytorycznych i 4 pracowników administracji, jednak, dzięki wszechstronnemu przygotowaniu kadry, PCPR w Gostyniu dysponuje dostępem i możliwością wykorzystania aż 28 specjalności ważnych dla bieżącego i sprawnego funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, takich jak specjalista pracy socjalnej, pedagog, pedagog resocjalizacji, pedagog pracy socjalnej, psycholog, pedagog rodzinny, specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, doradca zawodowy, mediator, terapeuta środowiskowy, terapeuta TSR, trener rodzin zastępczych, socjolog, specjalista pomocy psychologicznej, realizator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, tłumacz j. migowego, realizator programu „Szkoła dla rodziców”, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista interwencji w przypadku przemocy seksualnej, specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc, trener I stopnia dla organizacji pozarządowych, księgowy, kadrowy, kasjer, kierowca z uprawnieniami do przewozu osób, archiwista, pracownik sekretariatu czy ratownik przedmedyczny.

Za swoje działania, projekty, dobre praktyki PCPR w Gostyniu było wielokrotnie doceniane i  wyróżniane. M.in. otrzymało Nagrodę Ministra Polityki Społecznej w 2005 r.; Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2013 r.; zostało Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości “Przyjazny Urząd” w 2018 r.; otrzymało medal 25-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; zajęło 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny seniorom” (2010 r.); zdobyło Nagrodę Marszałka Wielkopolski w wojewódzkim konkursie „Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym”; było laureatem ogólnopolskiego konkursu na działania wspierające rodziny i dzieci w 2011 r., 2012 r. 2013 r., 2014 r.; było laureatem ogólnopolskiego konkursu na działania przeciwdziałające przemocy w 2011 r., 2013 r.;  było laureatem ogólnopolskiego konkursu na działania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r., w 2016 r., 2017 r., w 2018 r.

Specjaliści pracujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie otrzymywali też indywidualne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Działania PCPR w Gostyniu, realizowane w ramach powiatowego systemu pomocy społecznej, były też wielokrotnie prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

Z okazji dwudziestolecia działalności dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu dziękuje serdecznie wszystkim obecnym i byłym pracownikom oraz dużej grupie osób współpracujących za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.