Zapraszamy na warsztaty dla rodziców w Poniecu

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyniu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu, przy wsparciu Szkoły Podstawowej w Poniecu, prowadzi warsztaty dla rodziców z terenu powiatu gostyńskiego. Zajęcia warsztatowe odbywają się w ramach projektu „Mocna rodzina” dofinansowanego w ramach otwartego konkursu ofert przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Celem projektu jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci.

W cotygodniowych zajęciach grupowych, odbywających się w godzinach popołudniowych, uczestniczą rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz rodzice skierowani przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych.
Zajęcia odbywają się w budynku C przy ul. Krobskiej 16.

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.

Celem projektu jest wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczą się m.in., jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.

Prowadzący zwracają też uwagę na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych. Sami rodzice przyznają, po udziale w kilku ćwiczeniach specjalnie przygotowanych pod tym kątem, że - „Bicie dzieci nie jest wychowawcze. To bardziej wyraz złości, że nie umiem jako rodzic poradzić sobie z dzieckiem. Bicie to oznaka braku cierpliwości. Dziecku należy się taki sam szacunek jak dorosłemu, bo dziecko to też człowiek!”

W czasie projektu są też prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice uczestniczą w warsztatach - równoczesne czasowo z warsztatami dla rodziców - wzmacniające umiejętności komunikacyjne (w tym: asertywność, bezpieczne sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałanie w grupach) oraz zawierające elementy zabawy i relaksacji.

Autorskie zajęcia w projekcie są prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów. Udział w projekcie dzięki wkładowi własnemu Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, pracy wolontariuszy oraz wsparciu finansowemu Wojewody Wielkopolskiego jest dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.

W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach będą mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” (psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.

Organizatorzy zapraszają na zajęcia. Tel. 65 572 75 28.