Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Celem działalności Gminnej Rady Seniorów jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Rada powoływana jest na okres 3 letniej kadencji, w skład której wchodzi od 5 do 11 członków. Wszystkie osoby wchodzące w skład Gminnej Rady Seniorów w Krobi powinny mieć ukończone 60 lat.

Od 3 stycznia 2022 r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, składać można wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego. Przysługiwał on będzie gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Rokiem bazowym do obliczenia dochodu będzie: do 31 lipca 2022 rok 2020, natomiast od 1 sierpnia 2022 r. dochód będzie obliczany na podstawie dochodu osiągniętego w 2021 r.

Pojawiające się zmiany społeczne, demograficzne i ekonomiczne wymagają od samorządu podejmowania takich działań wobec osób starszych, które poprawią ich jakość życia. W Gminie Krobia, jak i w całym kraju, zwiększa się co roku liczba osób starszych.

Realizacja programu „Krobska Karta Seniora” jest jednym z elementów polityki społecznej prowadzonej przez Gminę Krobia. 30 sierpnia 2021 r. radni Rady Miejskiej w Krobi, uchwalili przyjęcie Programu "Krobska Karta Seniora". Ma on na celu stworzenie seniorom przyjaznego środowiska do funkcjonowania i rozwoju w miejscu ich zamieszkania. Program będzie uprawniał osoby powyżej 60 roku życia do korzystania na preferencyjnych finansowo warunkach z oferty jednostek organizacyjnych oraz  innych instytucji publicznych działających na terenie Gminy Krobia. Do Programu przystąpiły również podmioty prywatne, które oferują zniżki na zakup swoich towarów i usług.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi  informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację następujących programów: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

W oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają   w przezwyciężaniu tych problemów. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą zgodnie z ustawą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00