Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia, e-mail opskrobia@poczta.onet.pl , tel. 65 5711 109.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Janusz Niezbierzycki

Adres mailowy; daneosobowe24h@wp.pl

Numer telefonu Inspektora : 607 753 475

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:

– na podstawie przepisów prawa,

– w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;

– w związku z wykonywaniem lub zawarciem umowy, której jesteście Państwo stroną,

– w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej,

– w celu ochrony Państwa interesów,

– na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia, e-mail: opskrobia@poczta.onet.pl, tel.65 5711 109.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  kas5@poczta.onet.pl, tel. 570 942 935.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przepisy Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie odesłane, jeśli pracodawca nie zawrze umowy o pracę.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia, e-mail: opskrobia@poczta.onet.pl, tel. 65 5711 109.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kas5@poczta.onet.pl , tel. 570 942 935.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia, e-mail: opskrobia@poczta.onet.pl , tel. 65 5711 109.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kas5@poczta.onet.pl , tel. 570 942 935.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy lub wsparcia zgodnie z obowiązkami statutowymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/ Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów/zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krobia, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krob ia, e-mail: opskrobia@poczta.onet.pl , tel. 65 5711 109.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kas5@poczta.onet.pl , tel. 570 942 935.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla stażystów, praktykantów, wolontariuszy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krobia, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia, e- mail: opskrobia@poczta.onet.pl , tel. 65 5711 109.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kas5@poczta.onet.pl , tel. 570 942 935.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem praktyk studenckich/zawarciem umowy na odbycie stażu/realizacją zawartych porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krobia, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia, e-mail: opskrobia@poczta.onet.pl , tel. 65 5711 109.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kas5@poczta.onet.pl , tel. 570 942 935

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji w tym rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do prawidłowego prowadzenia korespondencji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna – uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia, e-mail opskrobia@poczta.onet.pl , tel. 65 5711 109.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kas5@poczta.onet.pl , tel. 570 942 935.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty mające w tym interes prawny w przypadku firm zgłaszających sprzeciw. Ponadto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią. Oferent ma prawo utajnić swoją ofertę w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pani/ Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Klauzula_MOPS_Krobia_w_trzech_jezykach