Loading color scheme

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Koordynator dostępności

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami Dz.U. z 2019, poz. 1696) Dyrektor Żłobka Gminnego w Krobi wyznaczył na osobę wykonującą zadania koordynatora dostępności panią Aleksandrę Jankowiak

Dane teleadresowe:

63-840 Krobia, ul. Powstańców Wielkopolskich 103b

Tel.: 797-030-841

e-mail: ola.jankowiak@wp.pl

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Żłobek Gminny w Krobi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobek.krobia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej. Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu.

Deklarację sporządzono: 2021-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Skróty Klawiszowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Jankowiak ola.jankowiak@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 797-030-841. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia.

Oba wejścia znajdują się na parterze, należy pokonać 1 schodek przez wejściem do budynku. Przy wejściu głównym znajduję się podjazd dla wózków.

Teren placu zabaw i budynku jest ogrodzony. Aby dostać się do wejścia zlokalizowanego z tyłu budynku, należy przejść przez bramkę przy tarasie.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduję się w części przedszkolnej budynku.

Przy budynku wyznaczane są 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W żłobku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Informacji przy wejściu do budynku udzielają pracownicy.

 

Raport o dostępności GUS

 

Wniosek o zapewnienie dostępności