Loading color scheme

Projekt unijny

 

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 6: Rynek pracy.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej:

6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 6.4.1. Kształcenie zawodowe dorosłych.

Cel projektu: Utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Krobia oraz finansowanie przez 24 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Projekt będzie realizowany w nowo powstającym żłobku ul. Powstańców Wielkopolskich 103b, 63-840 Krobia. Główne działania w ramach projektu obejmować będą:

-doposażenie w meble oraz sprzęt

-doposażenie w zabawki oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć

- wyposażenie placu zabaw

-utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania;

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.08.2022

Grupa docelowa projektu:

- osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ;

- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Struktura grupy docelowej w projekcie:

-25 (24K,1M) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych)

Rekrutacja

W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1. formalne:

-os. opiekujące się dzieckiem do lat 3;

-os. zamieszkujące lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Krobia.

2. merytoryczne:

-płeć: kobieta – 15 pkt.

-os. pracujące, opiekujące się dzieckiem do lat 3 -30pkt. ;

-rodzic/opiekun z niepełnosprawnością - 15pkt. ;

-os. samotnie wychowujące dzieci - 15pkt. ;

-os. bezrobotne lub bierne zawodowo - 15pkt. ;

-rodzina wielodzietna - 15pkt.;

-rodzic/opiekun pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą, lub rolniczą, lub studiuje w systemie dziennym/zaocznym -15 pkt.

 

W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych os. pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, dopuszcza się możliwość rekrutacji os. bezrobotnych/biernych zawodowo.