Ponad 60 tys. dla powiatu gostyńskiego na wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej

Ponad 60 tys. dla powiatu gostyńskiego na wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Celem programu jest m.in. rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, jako profesjonalnego wsparcia środowisk rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wśród samorządów, które znalazły się w gronie nagrodzonych i otrzymały granty, znalazł się powiat gostyński.

Otrzymane w wyniku konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki w wysokości 61 033 zł to znaczące wsparcie dla budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ale też z obszaru pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego. PCPR w Gostyniu we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” prowadzi też działania wspierające rodziny w oparciu o przepisy ustaw: kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz mediacje w oparciu o kodeks postępowania cywilnego.

Założeniem ministerialnego konkursu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne działań wspierających rodziny przeżywające trudności opiekuńczo–wychowawcze, które umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny oraz wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin zastępczych w realizacji zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, takich jak bezpośrednia prawidłowa opieka nad dziećmi w pieczy, utrzymanie kontaktów z rodziną biologiczna dziecka, jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy do rodziny biologicznej, a w przypadku niemożności powrotu do rodziny biologicznej przeprowadzenie procedury przysposobienia. Poza udzielaniem pomocy osobom sprawującym pieczę zastępczą w wypełnianiu ich codziennej, niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny, koordynator współpracuje też z pełnoletnimi wychowankami rodzinnych form pieczy zastępczej i wspiera ich w procesie usamodzielnienia.

W uzasadnionych przypadkach, określonych przepisami prawa, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje pracownik socjalny organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

By udzielać wsparcia rodzinom zastępczym koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pozostaje w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym z rodziną zastępczą. Na podstawie dokonanej przez siebie we współpracy z rodziną zastępczą diagnozy, a także zgłoszonych przez rodzinę zastępczą potrzeb, obejmuje ją wsparciem i udziela pomocy.

Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Koordynator pozostaje również w stałym kontakcie z sądem, ośrodkami pomocy społecznej placówkami edukacyjnymi, medycznymi i innymi współpracującymi z rodziną zastępczą. Dla każdego dziecka koordynator wraz z rodziną zastępczą opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zostają zawarte cele i zadania do realizacji na każde sześć miesięcy pobytu dziecka w pieczy zastępczej (w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące), które następnie są podsumowywane i tworzony jest plan na kolejne półrocze.

Ważnym obszarem pracy koordynatora jest wspieranie pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wsparcie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia rozpoczyna się jeszcze przed osiągnięciem przez nich pełnoletności. Koordynator pomaga mu wskazać opiekuna procesu usamodzielnienia, a następnie we współpracy z nim opracować indywidualny program usamodzielnienia, który jest realizowany przez wychowanka do ukończenia przez niego 25 lat.

Koordynator pozostaje w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym z pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej, także tym pozostającym po osiągnięciu pełnoletności w dotychczasowej rodzinie zastępczej za jej zgodą. Wspiera go w procesie usamodzielnienia, realizacji indywidualnego programu usamodzielniania, udziela mu wsparcia w zakresie zdiagnozowanych, a także zgłoszonych przez niego potrzeb.

Częstotliwość i intensywność kontaktu koordynatora z wychowankiem jest zawsze ustalana indywidualnie według potrzeb, jednak odbywają się one nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Spotkania mają miejsce przede wszystkim w miejscu zamieszkania osoby usamodzielnianej.

Warto przypomnieć, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach projektu „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Lucyna Nowak, P. Julita Krzyżyńska oraz P. Martyna Genderka w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, w środy od 800 do 1800, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500.

Dzieciństwo trwa krótko, dzieci nie mogą czekać.
Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo!

Projekt  „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”, realizowany jest przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przy dofinansowaniu w otwartym konkursie ofert przez Powiat Gostyński i własnym wkładzie finansowym Stowarzyszenia „DZIECKO”.