Zakończyły się zajęcia dla osób, którym zdarzało się stosować przemoc. Rozpoczęto nabór do Programu Psychologiczno-Terapeutycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zakończyło realizację kolejnej edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób, którym zdarzało się stosować przemoc w rodzinie.

PCPR w Gostyniu prowadził od września 2018 r., tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych „PARTNER”, poszerzony o elementy Treningu Zastępowania Agresji oraz o elementy asertywności i negocjacji. Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnych, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim.

Pomoc w ramach programu udzielana jest bezpłatnie dla jego uczestników. Zajęcia w programie prowadziła para specjalistów: kobieta i mężczyzna. Obecnie zakończona edycja programu uzyskała dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego.

Zajęcia odbywały się popołudniami w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8). Program realizowany był w oparciu o przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania miały charakter warsztatowy i były adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek lub partnerów i dzieci lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji i agresji wobec bliskich.

Głównym celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizowanego przez PCPR w Gostyniu, jest powstrzymanie zachowań agresywnych u jego uczestników.

Celem jest też uświadomienie uczestnikom negatywnych norm  i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących przez osoby uciekające się do stosowania przemocy wobec osób krzywdzonych oraz w przeciwieństwie do poprzednio stosowanych wzorców kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny, a także rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie.

Osoba stosująca przemoc  jest wyłącznie odpowiedzialna za czyny, których dokonuje i musi tę odpowiedzialność zaakceptować. Uczestnicy uczą się też nowych umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Służą temu miniwykłady oraz ćwiczenia poświęcone między innymi zachowaniom asertywnym, nowym bezpiecznym sposobom rozwiązywania problemów, zasadom sprawiedliwej kłótni oraz nauce umiejętności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy przechodzą elementy treningu umiejętności aktywnego słuchania i zastępowania agresji tak, by można było kontynuować rozmowę w sposób nieraniący ani fizycznie, ani psychicznie drugiej osoby. Poznają podstawowe zasady negocjacji i właściwego rozwiązywania sporów.

Dodatkowym elementem jest uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi nabór do kolejnej edycji działań naprawczych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Będzie to Program Psychologiczno – Terapeutyczny.

Kandydaci do udziału w Programie Psychologiczno – Terapeutycznym muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających w czasie uczestnictwa w zajęciach. Do Programu kwalifikowane są:

- osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, zespoły interdyscyplinarne, kuratorów zawodowych i społecznych);

- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie Psychologiczno – Terapeutycznym;

- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa i terapeutę. Obejmują obowiązkowe sesje indywidualne: motywującą i podsumowującą udział w Programie Psychologiczno – Terapeutycznym oraz kilka sesji indywidualnych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą się skontaktować osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (w poniedziałki i środy do 16.00) z PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65 572 75 28.