Konferencja ponadpowiatowa „Jesteśmy – wspieramy”

Jednym z ważnych działań w projekcie „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, była konferencja pod nazwą „Jesteśmy – wspieramy”. Podsumowała ona roczne działania projektowe, zrealizowane dzięki grantowi konkursowemu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Jego celem było dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim.

Na konferencję przybyło blisko dwustu uczestników z trzynastu powiatów, na terenie których był realizowany projekt: pleszewskiego, leszczyńskiego ziemskiego, leszczyńskiego grodzkiego, kościańskiego, rawickiego, krotoszyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, śremskiego, wolsztyńskiego, pilskiego, chodzieskiego i gostyńskiego. Odbyła się ona w sali widowiskowo-konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi.  

                Konferencję otwarł Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak. Powitał licznie przybyłych, w tym dyrektorów i kierowników placówek systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rodziców, opiekunów, wychowawców, terapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnością.

 

Pierwszy prelegent, Grażyna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zwróciła uwagę na fakt, że osoby z zaburzeniami psychicznymi do tej pory mogły liczyć w przypadku trudnej sytuacji materialnej na powszechnie dostępne świadczenia z pomocy społecznej, ale nie było dotychczas mechanizmów wspierania ich w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku. A pomoc środowiskowa w przypadku tej grupy beneficjentów jest podstawowym działaniem terapeutycznym. Dyrektor PCPR w Pleszewie podsumowała też działania, które w ramach projektu na terenie powiatu pleszewskiego zostały skierowane do osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w następujących obszarach: rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych (np. korzystanie z basenu, rehabilitacja w formie stacjonarnej), aktywizacja osób niepełnosprawnych (np. integracyjne spotkanie Andrzejkowe, wyjścia do lokalnego kina, wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczne, Przegląd Twórczości, warsztaty taneczne, warsztaty fryzjerskie), wsparcie specjalistyczne (np. szkolenia pracowników bezpośrednio pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi, punkt konsultacyjny, warsztaty dla rodziców dzieci ( w tym dorosłych) z niepełnosprawnościami).

Następnie Mirosław Sobkowiak przedstawił niektóre z działań realizowanych w ramach projektu w powiecie gostyńskim i w powiatach sąsiadujących. Wskazał na piknik rodzinny „Festiwal Kultur” i III wojewódzki turniej petanque, na  międzypowiatową konferencję szkoleniową „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”; na warsztaty i szkolenia dla rodziców i terapeutów; na cykl zajęć dla rodziców „Nauka zajęć integracyjnych”; na Mobilny Punkt Porad, w którym doradzali: psycholog, pracownik socjalny i terapeuta środowiskowy; na wyjazdy do kina; na zajęcia na kręgielni i na basenie, podkreślając przy każdym z działań jego wspierające środowisko osób z zaburzeniami psychicznymi cele.

 

                Kolejna prelegentka NataliaHajnsz - specjalista pracy socjalnej i pedagog -  swoje wystąpienie zatytułowała: „Co jest ważne w życiu”.  Wskazała w nim na wartości, które są drogowskazami w życiu każdego człowieka, demonstrując jednocześnie sposoby omawiania tych wartości z osobami niepełnosprawnymi. Pokazała, jak rozmawiać o zdrowiu, miłości, szczęściu, przyjaźni, rodzinie i jak ważne jest zauważanie w codzienności małych drobiazgów dających szczęście.

Ostania częścią konferencji była prelekcja filmu poświęconemu niepełnosprawności i opiece nad osobami wymagającymi wsparcia.

Kończąc konferencję podsumowującą projekt „Jesteśmy – wspieramy”, dyrektor PCPR Mirosław Sobkowiak podziękował wszystkim realizatorom działań projektowych. Szczególnie serdecznie podziękował też uczestnikom projektu, których udział i uwagi były najważniejszym elementem motywującym realizatorów do jak najlepszego przeprowadzenia zaplanowanych aktywności.  Specjalne podziękowania skierował do Doroty Olejniczak z PCPR w Krotoszynie – koordynatorki projektu, która cały czas czuwała nad jego sprawnym i prawidłowym przebiegiem. Zaprosił też wszystkich uczestników do obejrzenia wystawy pt.: Projekt „Jesteśmy – wspieramy” w fotografii”, przygotowanej w holu ośrodka oraz na poczęstunek dla uczestników konferencji przygotowany przez organizatorów.

 

Podziękowania należą się też Stowarzyszeniu „DZIECKO”, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Chwałkowie, które były głównymi realizatorami projektu na terenie powiatu gostyńskiego i powiatów sąsiednich oraz przygotowały na jego koniec interesującą konferencję, przy realizacji której wsparcia udzieliło też  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w  Krobi.

Podziękowania skierowano też do Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, które były liderem projektu i realizatorem działań  na terenie powiatu pleszewskiego.