Spotkanie w sprawie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

4 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim. Wśród obecnych znaleźli się między innymi przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i kilku lokalnych organizacji pozarządowych.

Spotkanie składało się z trzech części. Pierwsza poświęcona została przedstawieniu diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce. W drugiej zaprezentowano założenia projektu „Akademia Samodzielności” oraz propozycję modelu usług społecznych. Trzecia część miała charakter warsztatowy – w kilku grupach pracowano nad sytuację osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych w gminach powiatu gostyńskiego.

                Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników spotkania sieciującego w Gostyniu:

Sytuacja osób z niepełnosprawnością:

 • Rozwinięta baza instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością (PCPR ,  7 OPS, 4 DPS-y, 2 ŚDS-y, 1 WTZ, 1 ZAZ, NGO’s, CIS, podmioty ekonomii społecznej, podmioty medyczne – potrzeba utworzenia zakładu pracy chronionej;
 • Konieczność zapewnienia transportu dla osób z niepełnosprawnością;
 • Potrzeba utworzenia usług asystenckich, mieszkań chronionych;
 • Konieczność poprawy dostępu do usług specjalistycznych;
 • Brak reprezentacji interesów na poziomie samorządu – pełnomocnika – problem ten dotyczy gmin całego powiatu;
 • Potrzeba utworzenia ŚDS dla osób z głęboka niepełnosprawnością intelektualną;
 • Potrzeba utworzenia placówki dla osób z autyzmem;
 • Konieczność utworzenia internatu przy zespole szkół specjalnych.

Sytuacja opiekunów faktycznych:

 • Utrudniony dostęp do specjalistów;
 • Brak grup wsparcia dla opiekunów;
 • Brak miejsca na spotkania (warsztaty, szkolenia);
 • Konieczność zorganizowania opieki wytchnieniowej.

Przeszkody:

 • Trudności lokalowe
 • Bariery prawne – często uniemożliwiające samorządom podejmowanie działań, będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami
 • Brak połączeń transportowych między częściami powiatu
 • Brak koordynacji między instytucjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością
 • Bariery architektoniczne w miejscach publicznych

Rekomendacje ROPS:

 • Poprawa dostępu do wsparcia specjalistycznego – informator zawierający wykaz miejsc oferujących wsparcie specjalistyczne;
 • Utworzenie punktu informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów oraz stanowiska pełnomocnika burmistrza / wójta ds. osób z niepełnosprawnościami;
 • Utworzenie stanowiska asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (pilotaż, etat testowy).

Dalsza część współpracy zakłada:

 • podpisanie deklaracji o zamiarze wdrożenia modelu i deklaracji partnerstwa między lokalnymi podmiotami, które będą zakładały wdrażanie modelu usług,
 • monitorowanie wdrażania usług społecznych (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, inne)

Projekt „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” realizuje Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ” oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 osób z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w okresie od III 2018 do II 2021 roku. Projekt odpowiada na problemy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, takie jak niska aktywność społeczna, niewystarczający dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej.

Cel projektu będzie realizowany poprzez:

 • Treningi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w codziennym życiu.
 • Doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
 • Zajęcia warsztatowe ze specjalistami z różnych dziedzin (m. in. prawnik, mediator, seksuolog) dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Dodatkowo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu działa w obszarze zawiązywania współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i grup nieformalnych działających w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego. Wypracowanie modelu upowszechniania usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.