Przemocy trzeba przeciwdziałać

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Pępowie i przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Pępowo uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie, we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pępowie.

Było ono poświęcone rozpoznawaniu sygnałów i objawów przemocy domowej, diagnozowaniu zagrożeń w środowisku rodzinnym, szacowaniu poziomu zagrożenia życia lub zdrowia osób doświadczających przemocy. Omówiono też cztery sytuacje odbioru dzieci rodzicom oraz przedstawiono temat przemocy rówieśniczej. Jak potwierdzają specjaliści, uczestniczący w szkoleniu, przemoc w rodzinie to zjawisko ciągle częste na terenie powiatu gostyńskiego .

Specjaliści: pracownicy socjalni, pedagodzy, asystenci rodzin, kuratorzy, pielęgniarki, wychowawcy z Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz nauczyciele z placówek oświatowych i przedstawiciele samorządu gminy Pępowo uczestniczyli (19.09.19 r.) aktywnie w szkoleniu warsztatowym poświęconym różnym aspektom problemu przemocy. W czasie kilkugodzinnych zajęć scharakteryzowano zjawisko przemocy w rodzinie oraz przedstawiono, kto i w jakim zakresie ma obowiązek jej przeciwdziałać. Prowadzący nieodpłatnie to szkolenie specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” omówił też procedury odbioru dziecka w czterech sytuacjach prawnych, dotyczące wyjątkowych sytuacji, w których konieczna jest ochrona dziecka przez odebranie go rodzicom. Przedstawił cztery możliwe, różniące się od siebie sytuacje, dotyczące konieczności odbioru: a) w związku z postanowieniem sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej; b) w związku z wykonywaniem obowiązków kuratorskich; c) przy interwencyjnym odbiorze dziecka przez pracownika socjalnego we współpracy z policjantem i przedstawicielem ochrony zdrowia; d) oraz w ramach konieczności ochrony życia i zdrowia dziecka przez policję w sytuacjach kryzysowych podczas interwencji policji. W ramach zajęć zostały przedstawione poszczególne kroki w powyższych sytuacjach oraz rekomendacje uzupełniające brak szczegółowych rozwiązań prawnych dla tych trudnych, aczkolwiek czasem koniecznych działań.

Na szkoleniu omówiono szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec dzieci. Wskazano, że dużą pomocą w tym względzie jest narzędzie: „Kwestionariusze oceny ryzyka przemocy w rodzinie i algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie”. Przedstawiono wskazówki dotyczące korzystania z tego narzędzia przez policję, oświatę, ochronę zdrowia i pomoc społeczną. 

Część szkolenia poświęcono temu, jak rozmawiać wspierająco z osobami doznającymi przemocy. Zwrócono też uwagę na sposoby rozmawiania z osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy wobec najbliższych, m.in. w oparciu o komunikat FUKOZ (z treningu zastępowania agresji TZA ART) i rozmowę motywującą do zmiany zachowań (w oparciu o metodę skoncentrowaną na rozwiązaniach).

Ostatni element szkolenia dotyczył przemocy rówieśniczej. Dokuczanie i szykanowanie rówieśników to obecnie zjawisko powszechne, dziejące się w rzeczywistości oraz w przestrzeni wirtualnej. Przemoc rówieśnicza ma miejsce wtedy, gdy młoda osoba w wyniku działań swoich rówieśników doświadcza przykrości lub krzywdy. Sprawcy przemocy rówieśniczej nie tylko stosują bezpośrednią przemoc fizyczną: kopiąc, bijąc, popychając, szarpiąc, plując, zabierając lub niszcząc rzeczy ofiary itp., lub psychiczną: przezywając, nie odzywając się, wyśmiewając, plotkując, szantażując, obrażając, oszukując itp. Rozwój nowych technologii, przy wszystkich korzyściach, jakie ze sobą niesie, stworzył niestety również kolejne możliwości stosowania przemocy. Cyberprzemoc jest to przemoc z użyciem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych – najczęściej Internetu i telefonu komórkowego. Może przybierać różne formy, najczęstsze z nich to: nękanie, grożenie, szantażowanie, podszywanie się pod kogoś w sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów. 

    Uczestnicy zajęć rozmawiali o tym, czy w ich środowisku występuje to zjawisko i jakie formy przybiera. Dyskutowano też o tym, jak reagować na przemoc rówieśniczą, wskazywano też możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby, doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Jedna z uczestniczek, podsumowując szkolenie stwierdziła: - To spotkanie uświadomiło mi, w jakim przerażającym świecie żyje osoba krzywdzona, a zwłaszcza dziecko. Ten świat i to, czego osoby krzywdzone doświadczają oraz jak to przeżywają, jest straszny! Musimy być bardzo wrażliwi na wszelkie sygnały mogące świadczyć o przemocy i zawsze mieć odwagę zareagować.

 

PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest przede wszystkim, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie. 

 

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR. 

Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.