Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym

Już po raz czternasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” przyłączą się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (17 – 23 lutego 2020r.)Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Uwzględniając ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz ofiar, specjaliści z „DZIECKA” i PCPR w Gostyniu będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Dlatego w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8) w dniach 17-21 lutego 2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 12:00 do 13:00, zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomi także dodatkowe dyżury w siedzibie PCPR w środę 19 lutego od 15:00 - 17:00.

Dzięki zaangażowaniu się wyżej wymienionych podmiotów w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów będzie polegać na tym, że informacji i pomocy udzielać będą: psycholog, pracownicy socjalni, mediatorzy sądowi, pedagodzy, terapeuci i specjaliści pracy z ofiarami przemocy.

Ze względu na duże zainteresowanie w latach poprzednich pomocą w ramach tej akcji organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny (65 572 75 28) i umawianie się z poszczególnymi specjalistami.

Każda ze zgłaszających się osób pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz uzyskania informacji na temat przysługujących jej uprawnień, otrzyma specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary, wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”. Będzie też mogła otrzymać  wersję elektroniczną liczącego 176 stron „Poradnika dla pokrzywdzonego: Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?” wydanego przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jegiellońskiego. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba jej kontynuowania.

Poszkodowany w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi (art. 115 § 11 Kodeksu karnego [k.k] Rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 XI 1985 r. Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, pkt A [ONZ 85] art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 Kodeksu postępowania karnego [k.p.k.]). Ofiara ma prawo do: pomocy, godności, szacunku i współczucia, wolności od wtórnej wiktymicacji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mediacji i pojednania ze sprawcą, a także do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 [k.p.k.])

Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw w mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517)

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą również uzyskać wsparcie od podmiotów, które świadczą w 2020 r. pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:

www.ms.gov.pl/dzialanosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/