Warsztaty dla rodziców i dzieci dobiegły końca

Warsztaty dla rodziców i dzieci dobiegły końca

Zakończyły się trwające od czerwca tego roku warsztaty dla rodziców i zajęcia dla dzieci. Prowadziło je Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu. Głównym celem warsztatów było budowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich.

Grupa rodziców pracowała na warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, a w tym samym czasie ich dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych. W cyklicznych zajęciach grupowych w Gostyniu, odbywających się w godzinach popołudniowych oraz w sobotnie przedpołudnia, uczestniczyli rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz rodzice skierowani na te warsztaty przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych.

Celem projektu, w ramach którego odbywały się zajęcia, było wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. Rodzice uczestniczący w warsztatach zwracali uwagę na ważne dla nich sprawy: - W czasie zajęć uczyliśmy się m.in., jak radzić sobie ze  złością, jak rozmawiać i z dziećmi i ze sobą, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi – podsumowuje jedna z uczestniczek, pani Krystyna.

Program warsztatów obejmował m.in. takie tematy: - rozwijanie i zwiększanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych; - rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron; - konflikt i jego znaczenie dla rodziny oraz konstruktywne sposoby jego rozwiązywania; - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach; - trudne aspekty rodzicielstwa i sposoby ich rozwiązywania; - modele wychowawcze; – wzmocnienia pozytywne i negatywne jako narzędzia wychowawcze; - granice autorytetu i władzy rodzicielskiej; - granice wewnętrzne i zewnętrzne w rodzinie; role w rodzinie, koalicje; - komunikacja w grupie rodzinnej, umiejętność słuchania; - dlaczego dzieci nie słuchają rodziców, czyli o znaczeniu grupy rówieśniczej; - wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej; - przekazanie rodzicom wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na temat koncepcji wychowania; – integrujący aspekt miłości do dziecka i wymagań mu stawianych, potrzeb rozwojowych dziecka; znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka; - uświadomienie rodzicom roli więzi emocjonalnej z dzieckiem, jako czynnika wpływającego na rozwój dziecka i chroniącego przed zagrożeniami; - planowanie i organizacja życia w domu z włączaniem w te zdania dzieci (planowanie wydatków, organizacja czasu wolnego, czas na zabawę i naukę – jak godzić?).

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach. Były one poświęcone wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych (w tym: asertywności, bezpiecznym sposobom rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałaniu w grupach) oraz zawierały elementy zabawy i relaksacji.
Prowadzący zwracali też uwagę na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych w opisywanych przez uczestników trudnych sytuacjach rodzinnych. Sami rodzice przyznali, po udziale w kilku ćwiczeniach specjalnie przygotowanych pod tym kątem, że – bicie dzieci, nawet tylko klapsy to tak naprawdę wyraz złości, że nie umiem sobie poradzić z dzieckiem i oznaka braku cierpliwości. Nie tak powinno się wychowywać. Dziecku należy się taki sam szacunek jak dorosłemu, bo dziecko to też człowiek!

 

W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w Gostyniu (psychologa, pracowników socjalnych, pedagoga, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.

Autorskie zajęcia w projekcie były prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagoga.

Warsztaty dla rodziców z terenu powiatu gostyńskiego zorganizowały i poprowadziły Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyniu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Piaskach, Poniecu, Pogorzeli i w Pępowie oraz przy wsparciu Zespołu Szkół  Zawodowych w Gostyniu.

Udział w projekcie był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.

Warsztaty dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci odbywały się w ramach projektu „W rodzinie siła”. Projekt ten został nagrodzony w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki termu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i przy wsparciu rzeczowym PCPR w Gostyniu oraz ZSZ w Gostyniu i dzięki pracy wolontariuszy.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu