Podsumowano powiatową pomoc społeczną

Podsumowano powiatową pomoc społeczną

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2017.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz stale współpracujących 15 organizacji pozarządowych.

W wyniku działań w 2017 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 651 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 183 dzieciom), 580 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 17 osób usamodzielniono. Zrealizowano 35 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 360 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 8 376 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 39 kontroli w palcówkach podległych, zorganizowało 29 szkoleń i konferencji dla 680 uczestników. Udzieliło też 2 225 świadczeń finansowych na kwotę 2 857 510,40 zł oraz 87 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadzono też 24 mediacje rodzinne i 37 terapii rodzinnych i indywidualnych oraz udzielono 31 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 33 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 27 specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

Wielokrotnie wspierano działania charytatywne dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia.

W ubiegłym roku powiat gostyński został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent  rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - grant otrzymało PCPR w Gostyniu.

Projekt  „Oparcie społeczne  dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie wygrał grant Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na działania wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo PCPR w Gostyniu zdobyło grant w wojewódzkim konkursie Wojewody Wielkopolskiego „Wsparcie dla podmiotów prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2017”.

Laureatem Plebiscytu „Osobowość Roku 2017” Głosu Wielkopolskiego za działalność społeczną i charytatywną został Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu. Zajął 1. miejsce w Powiecie Gostyńskim i 4. miejsce w Wielkopolsce.

Powiatowy Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z miejscem prowadzenia działalności w Pogorzeli, Gostyniu i Krobi zostały nagrodzone medalami 25-lecia i certyfikatem WOŚP przez Fundację Jurka Owsiaka.

Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowego systemu pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.


Opracowanie: PCPR w Gostyniu