Rodziny przeszkolone na pogotowia rodzinne

Rodziny przeszkolone na pogotowia rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zakończyło szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Szkolenie zostało przeprowadzone na podstawie programu Stowarzyszenia „DZIECKO” pn.: „Rodzina zastępcza zawodowa”, zatwierdzonego decyzją Nr 3/2016/RZ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (znak DSR.I.8307.9.1.2016.AKU) z dnia 12 lipca 2016 r. Było ono bezpłatne dla uczestników. Prowadzili je  wykwalifikowani trenerzy programu „Rodzina zastępcza zawodowa” w maju i czerwcu tego roku. 

Polskie prawo wyróżnia rodziny zastępcze - spokrewnione, niezawodowe i zawodowe (w tym m.in. zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego). Mogą je tworzyć małżonkowie lub osoby samotne, pod warunkiem spełniania określonych kryteriów. Rodzina zastępcza to forma zastępczej pieczy nad dzieckiem, które czasowo nie może być wychowywane przez rodziców biologicznych. Zapewnia ona opiekę i wychowanie dziecku, które z powodu przeszkód natury prawnej nie może być adoptowane, a jednocześnie, co bardzo ważne, rodzina zastępcza nawiązuje i podtrzymuje kontakty dziecka z jego rodzicami biologicznymi.

 Zajęcia obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące adaptacji psychospołecznej dziecka do nowej sytuacji, a także sposobu przygotowania dziecka i rodziny zastępczej do krótkiego pobytu dziecka w tej rodzinie, elementy diagnostyczne, pozwalające na rozpoznawanie problemów dzieci i podejmowanie działań im przeciwdziałającym . – „Głównym celem spotkań” – jak podkreśla jeden ze szkoleniowców – „jest przygotowanie kandydatów do pełnienia interwencyjnej rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci, które nie mają zapewnionej właściwej opieki i wychowania we własnych rodzinach biologicznych. Pogotowie rodzinne to nieustanna gotowość i praca: 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku trzeba być gotowym na przyjęcie dziecka. Telefon może zadzwonić w każdej chwili.”

Jeden z uczestników szkolenia podkreśla: - „Szkolenie z jednej strony to czas nabywania wiedzy i rozwijania kompetencji, a z drugiej – czas podejmowania świadomej decyzji. Uczestniczyliśmy w praktycznych ćwiczeniach, w trakcie których sprawdzaliśmy swoje kompetencje emocjonalne, jak i umiejętności praktyczne.”- Podczas szkolenia realizowany jest proces kwalifikacji dokonywany przez trenerów. To on daje odpowiedź, czy kandydaci nadają się do działania jako  pogotowie rodzinne, czy nie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach projektu „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć czasową opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

 

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Lucyna Nowak, P. Julita Krzyżyńska oraz P. Martyna Genderka w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, w środy od 800 do 1800, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500.

Projekt  „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”, realizowany jest przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przy dofinansowaniu w otwartym konkursie ofert przez Powiat Gostyński i własnym wkładzie finansowym Stowarzyszenia „DZIECKO”.