Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home

Od 3 stycznia 2022 r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, składać można wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego. Przysługiwał on będzie gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Rokiem bazowym do obliczenia dochodu będzie: do 31 lipca 2022 rok 2020, natomiast od 1 sierpnia 2022 r. dochód będzie obliczany na podstawie dochodu osiągniętego w 2021 r.

Pojawiające się zmiany społeczne, demograficzne i ekonomiczne wymagają od samorządu podejmowania takich działań wobec osób starszych, które poprawią ich jakość życia. W Gminie Krobia, jak i w całym kraju, zwiększa się co roku liczba osób starszych.

Realizacja programu „Krobska Karta Seniora” jest jednym z elementów polityki społecznej prowadzonej przez Gminę Krobia. 30 sierpnia 2021 r. radni Rady Miejskiej w Krobi, uchwalili przyjęcie Programu "Krobska Karta Seniora". Ma on na celu stworzenie seniorom przyjaznego środowiska do funkcjonowania i rozwoju w miejscu ich zamieszkania. Program będzie uprawniał osoby powyżej 60 roku życia do korzystania na preferencyjnych finansowo warunkach z oferty jednostek organizacyjnych oraz  innych instytucji publicznych działających na terenie Gminy Krobia. Do Programu przystąpiły również podmioty prywatne, które oferują zniżki na zakup swoich towarów i usług.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi  informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację następujących programów: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

W oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Jedną z form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają   w przezwyciężaniu tych problemów. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą zgodnie z ustawą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia.  Druki wniosków można pobierać od dnia 25.08.2021r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126 ( tel. 0655711109)  lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi (www.mgops.krobia.pl).

Podkategorie

PUNKT KONSULTACYJNY

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
PSYCHOLOG
WTOREK 17:00 - 20:00
RADCA PRAWNY
CZWARTEK 15:00 - 17:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
CZWARTEK 16:30 - 20:30

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126
(M-GOPS), 63-840 KROBIA
RADCA PRAWNY
ŚRODA 15:00 - 19:00