O nas

Wykaz pracowników

Nazwisko/imię

stanowisko pracy w CUW Krobia

nowe adresy e-mail

telefony

Burkiewicz Łukasz

Dyrektor CUW

lburkiewicz@cuw.krobia.pl

504-103-282

Kulczak Beata

Z-ca Dyrektora CUW

bkulczak@cuw.krobia.pl

571-226-844

Łasicka Marta

Specjalista ds. administracji i oświaty

cuw@cuw.krobia.pl

571-226-842

Żuraszek Honorata

Główny Księgowy CUW

hzuraszek@cuw.krobia.pl

571-226-845

Nowacka Honorata

Z-ca Głównego Księgowego CUW

hnowacka@cuw.krobia.pl

571-226-846

Wiorek Karolina

Specjalista ds. księgowości

kwiorek@cuw.krobia.pl

571-226-847

Chuda Mariola

pomoc administracyjna

mchuda@cuw.krobia.pl

Kreczmer Izabela

Główny Specjalista ds. kadr i płac

ikreczmer@cuw.krobia.pl

571-226-848

Waleńska Anna

Specjalista ds. kadr i płac

awalenska@cuw.krobia.pl

Mendyka Monika

Specjalista ds. kadr, płac i administracji

mmendyka@cuw.krobia.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobia. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: cuw@cuw.krobia.pl .

2.     Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl .

3.     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c  RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b, h RODO w celach:

a)     realizacji zadań i obowiązków wynikających ze statutu jednostki organizacyjnej Gminy Krobia „Centrum Usług Wspólnych w Krobi” i wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych,

b)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c)      realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Krobi.  

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Centrum Usług Wspólnych w Krobi,

c)      podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7.     Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)     dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii tych danych,  

b)     do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)      do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)     do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9.     Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

10.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Centrum Usług Wspólnych w Krobi jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Krobia, powołaną na mocy uchwały Nr XXIII/178/2020  Rady Miejskiej w Krobi z  dnia 23 czerwca 2020 w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Krobi oraz nadania jej statutu.

Centrum Usług Wspólnych w Krobi, jako jednostka obsługująca prowadzi obsługę finansowo – księgową, informatyczną, prawną oraz administracyjno - organizacyjną w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat trzech następujących jednostek organizacyjnych Gminy Krobia oraz innych podmiotów wskazanych w ustawie o samorządzie gminnym: Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi,  Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi, Żłobka Gminnego w Krobi, Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krobia. 

Zakres świadczeń:

 - organizacja i zarządzanie procesami,

- obsługa organizacyjno – administracyjna placówek oświatowych i opieki nad dziećmi do lat trzech,

- obsługa prawna i informatyczna w zakresie realizacji zadań oświatowych i obsługi finansowo – księgowej,

- zarządzanie finansami,

- rachunkowość,

- sprawozdawczość finansowa i budżetowa,

- płace,

- rozliczenia ZUS i US.