RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobia. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: cuw@cuw.krobia.pl .

2.     Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl .

3.     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c  RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b, h RODO w celach:

a)     realizacji zadań i obowiązków wynikających ze statutu jednostki organizacyjnej Gminy Krobia „Centrum Usług Wspólnych w Krobi” i wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych,

b)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c)      realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Krobi.  

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Centrum Usług Wspólnych w Krobi,

c)      podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7.     Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)     dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii tych danych,  

b)     do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)      do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)     do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9.     Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

10.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.