RYS HISTORYCZNY

Dnia 14 marca Przedszkole Samorządowe w Krobi obchodziło 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji chcemy przypomnieć niektóre wydarzenia związane z edukacją przedszkolną w naszym mieście. W Krobi ,pierwszym przedszkolem” była ochronka prowadzona przez Siostry Zakonne Elżbietanki w 1910 roku.

W maju 1945 roku zorganizowano Przedszkole Parafialne w Domu Katolickim, które prowadziła siostra Angelina Pawlak. W wyniku porozumienia władz kościelnych i państwowych, w roku 1951 wszystkie przedszkola parafialne i zakonne weszły pod zarząd ,,CARITAS”. W tym czasie Wydział Oświaty zajmował się sprawami wychowawczymi. Już wtedy przedszkole miało dobrze współpracujący Komitet Rodzicielski, wspomagający placówkę. Otrzymało również pomoc od ks. proboszcza Albina Jakubczaka w postaci nowych mebli. O poziomie pracy ówczesnego przedszkola świadczy fakt, iż Wydział Oświaty kierował tutaj na praktyki uczennice różnych szkół pedagogicznych. Dzięki staraniom sióstr przedszkole wzbogacone było o różnorodne urządzenia i pomoce. Były organizowane ciekawe zajęcia, które zyskiwały pozytywną ocenę społeczeństwa. Rodzice zaczęli dostrzegać nie tylko opiekuńczą, a le także wychowawczą funkcję przedszkola. W przedszkolu dzieci miały możliwość korzystania z wyżywienia za niewielką opłatą, wzrastała więc liczba przedszkolaków. Z uwagi na brak miejsc zorganizowano dwa punkty przedszkolne bez wyżywienia, w Domu Sióstr i w Domu Katolickim. W dniu 31.08.1961 roku Przedszkole Parafii św. Mikołaja w Krobi zostało upaństwowione i przejęte przez Wydział Oświaty w Gostyniu. Siedzibą Państwowego Przedszkola był Dom Katolicki aż do lutego 1986 roku. Równocześnie z przedszkolem prowadzonym przez Siostry Zakonne funkcjonowało już od 1950 roku Przedszkole Państwowe przy obecnej ulicy Grunwaldzkiej, które zostało w 2003 roku zlikwidowane. Wychowanie przedszkolne ukształtowało się w systemie oświatowym jako pierwszy szczebel wychowania i nauczania. Brak dostatecznej ilości miejsc w przedszkolach oraz trudne warunki lokalowe stały się przyczyną podjęcia decyzji w sprawie budowy nowego przedszkola. Starania rozpoczęły ówczesne władze miasta oraz władze oświatowe a głównym inicjatorem oraz osobą czuwającą nad przebiegiem prac był Inspektor Oświaty i Wychowania mgr Stanisław Szal. Natomiast Naczelnikiem Miasta był Jerzy Giernalczyk. Prace budowlane trwały 3 lata, po ich zakończeniu powstał nowoczesny budynek 6- oddziałowego przedszkola. Przeniesiono do niego przedszkole z Domu Katolickiego oraz dwa oddziały 6-latków ze szkoły podstawowej.